top of page
Weight Lifting

משכנתא

לגיל הזהב

משכנתא לגיל הזהב, לבני 60+

משכנתא לגיל הזהב, לבני 60+

משכנתא לגיל הזהב, לבני 60+ הינה הלוואה לכל מטרה, שאין בגינה החזרים חודשיים. הבית שבבעלותכם מהווה בטוחה עבורו, על ידי רישום משכנתא בדרגה ראשונה ויחידה. תוכלו לקבל את כל ההלוואה כסכום חד פעמי, או למשוך אותה בחלקים, על פי בחירתכם. החזר ההלוואה מתבצע בדרך כלל במועד מכירת הבית על ידכם או על ידי השארים.  הריבית הנצברת על סכום הקרן שנלקחה מתווספת לסכום ההלוואה ומשולמת בעת החזר ההלוואה.

במהלך חיי ההלוואה, ניתנת האפשרות לפרוע אותה,  במלואה או בחלקה,  בכל עת וללא קנסות.

חשוב לדעת:

  • ההלוואה ניתנת לזוג לווים או ללווה יחיד.

  • כלל מימון לעולם לא רוכשת את הבית.

  • אתם שומרים על בעלות מלאה.

  • אתם ממשיכים לגור בבית ככל שתחפצו.

  • הנכם זכאים לעשות בכספי ההלוואה שימוש לכל מטרה.

  • ניתן לשלם מידי חודש את הריבית הנצברת.

לבדיקת זכאות בנוגע למשכנתא לגיל הזהב, התקשרו אלינו עכשיו ל: 050-7407400, או הקליקו והשאירו פרטיכם, ונחזור אליכם!

משכנתא לגיל הזהב
Senior Man Working from Home

כיצד מחליטים על נטילת הלוואת משכנתא?

הלוואת משכנתא לבני 60+ נועדה ותוכננה לעשות שימוש בחלק מהשווי הכלכלי של הבית בו אתם גרים ולהשתמש בו לשם שיפור איכות חייכם. עם זאת, לאור ייחודה של הלוואה זו, אנו מאוד ממליצים לשתף בתהליך נטילת ההלוואה את בני המשפחה.
כמו כן, במסגרת כללי האתיקה המחמירים שכלל מימון קיבלה על עצמה וכחלק מתנאי ההלוואה ותהליך נטילתה, מסמכי ההלוואה ייחתמו בפני עו"ד מטעמכם לאחר היוועצות בו וקבלת הסברים בנוגע לתנאי ההלוואה.

מי זכאי לקבל משכנתא לגיל הזהב?

  • ההלוואה מוצעת לבני 60 ומעלה, שבבעלותם המלאה בית או דירה, אשר ישמשו כבטוחה עבורה )כפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת,  ובכללם שווי נכס מינימלי).  במקרה של זוג לווים, גם על הלווה הצעיר להיות מעל גיל 60.

  • מאחר שאין החזרים חודשיים בהלוואה זו, הלווים אינם צריכים להיות בעלי הכנסה חודשית קבועה. כמו כן, אין צורך בעריכת ביטוח חיים ואנו לא דורשים הצהרת בריאות.

  • תנאי הכרחי הוא שהלווים יהיו מסוגלים לחתום בעצמם על כל מסמכי ההלוואה.

  • במידה ודיירים נוספים מתגוררים בבית באופן קבוע, או שהבית מושכר, עליכם לעדכן על כך. במקרה זה, במועד לקיחת ההלוואה על הדיירים הנוספים או השוכרים לחתום על התחייבותם לפנות את הבית במועד פירעון ההלוואה, כתנאי לאישורה.

מי זכאי לקבל משכנתא לגיל הזהב?
צור קשר משכנתא לגיל הזהב
bottom of page