top of page
Commercial Buildings

משכנתא לעסקים

משכנתא לעסקים

משכנתא לעסקים

כל עסק שעבר את שלב ההקמה ויצירת מאגר הלקוחות ועלה על מסלול של רווחיות עשוי להתמודד בשלב כזה או אחר עם סוגית ההשקעה הנכונה של הרווחים המצטברים. אף שרבים חושבים כי הדבר ההגיוני ביותר לעשות הוא פשוט לחלק רווחים, הדבר איננו נכון בהכרח. לעתים קרובות השקעה נבונה עשויה להניב רווחים עתידיים גבוהים יותר.
אחת ההשקעות הנבונות היא נטילת משכנתא לעסקים ורכישת נדל"ן. בחלקם יהיו אלה נכסים מניבים ששכר הדירה שמשלמים הדיירים שבהם נוסף לרווחי העסק. במקרים אחרים תהיה זו רכישת המבנה שבו ממוקם העסק, מה שיצמצם באופן משמעותי את ההוצאות בגין שכר דירה

משכנתא לנכס מסחרי | הלוואה לנכס מסחרי | השקעה בנכס מניב והגדלת הרווחים

השקעה בנכס מניב

נכס מניב הוא, כאמור, נכס שקיימים בו דיירים או שניתן לאכלס אותו בדיירים שישלמו דמי שכירות עבור השהייה בו. נכון להיום נחשבת נטילת משכנתא לנכס מסחרי השקעה איכותית שעשויה להניב רווחים נאים בעתיד, במיוחד בהתחשב בתשואות הדלות של מרבית אפיקי ההשקעה האחרים כיום. עם זאת יש לזכור כי רכישת נכס כזה כוללת גם את הצורך לנהל אותו ולהשקיע בתחזוקה, בטיפול ובשיפוצים מעת לעת.
נטילת משכנתא כרוכה בבחינה מדוקדקת של הנכס על ידי גורמים מקצועיים. בבסיס, הלוואות לנכס מסחרי דומות למדיי לרכישת דירה או בית. השוני העיקרי הוא בכך שהמוסדות המעניקים משכנתאות לעסקים אינם נוטלים סיכונים מיותרים. המבנה נבחן על ידי אנשי מקצוע, כולל התשואות שלו. כמו כן נבחנות האפשרויות של העסק לעמוד בהחזרים גם בלא להתחשב בהכנסה מהנכס עצמו.

השקעה בנכס מניב

עם תום הבחינה תוענק המשכנתא לעסק, תוך שהנכס יהיה משועבד לחברה המעניקה את המשכנתא עד גובה הסכום שהוענק לעסק. השיעבוד הזה חשוב, כיוון שהוא הופך את נותן המשכנתא לנושה מועדף, במקרה שהעסק נקלע לקשיים או שיש לו חובות לספקים.

משכנתאות לעסקים – הלוואות לעסקים מסחריים

משכנתאות לעסקים – הלוואות לעסקים מסחריים

סוג אחר של משכנתא עסקית ניתנת לעסקים לצורך רכישת המבנה שבתוכו הם פועלים. אם הדבר ניתן ואם הרווחים של העסק מאפשרים ביצוע מהלך כזה, הרי שהרכישה הזאת מגדילה באופן משמעותי את שורת הרווח. התשלומים החודשים עוברים משורת ההוצאה לשורת ההשקעה, עם כל ההטבות הכרוכות בכך, כולל חישובי פחת. עם סיום תשלומי המשכנתא נותר המבנה בבעלות העסק ונרשם כרכוש קבוע.
ניתן לקחת הלוואות ומשכנתאות לעסקים במסלולים שונים, בדומה למסלולים המוצעים לרכישת דירות פרטיות. המשכנתא יכולה להיות צמודה למדד, לריבית הפריים או לעוגנים אחרים, דוגמת מט"ח. הריביות יכולות להיות קבועות או משתנות, או כל תמהיל אחר ביניהן.
 

bottom of page